Autor: admin-gops

Dodatek węglowy

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że w dniu 11 sierpnia 2022 r. Prezydent podpisał ustawę o dodatku węglowym, który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Ustawa wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. Realizatorem zadania w Gminie Spytkowice będzie Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej, a szczegółowe informacje dotyczące terminów…

Nabór na zastępstwo na stanowisko asystenta rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach  informuje, że poszukuje pracownika na stanowisko asystenta rodziny. Umowa na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na ¾ etatu. Wymagania niezbędne: 1) Asystentem rodziny może być osoba, która posiada: a)wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, naukio rodzinie lub praca socjalna lub b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku…

Stypendia i zasiłki szkolne

Stypendia i zasiłki szkolne

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1116) i uchwały nr XXXI/309/21 Rady Gminy Spytkowice z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Spytkowice (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 30.12.2021r….

Informacja w sprawie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2022/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do:– zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami– funduszu alimentacyjnego– specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 lipca 2022 r. w formie elektronicznej przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej (empatia.mpips.gov.pl) Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane od 1…

Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego rozpoczyna realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 dla maksymalnie5 mieszkańców Gminy Spytkowice posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Program „Opieka…

Informacja dotycząca pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, realizowanej ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach uprzejmie informuje, że Powiat Wadowickiprzystąpił do realizacji programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, realizowanego ze środków PFRON – Moduł I. Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzyprzybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z…

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ + 48 222 309 900 Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków *    obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci), *    zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl), *    zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie…

Informacja dla mieszkańców Gminy Spytkowice dotycząca świadczenia za przyjęcie uchodźców z Ukrainy

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości świadczenia przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 605) wysokość świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy została określona…

Pomoc w wypełnianiu formularzy przez uchodźców chętnych na wyjazd do innych miast UE

Szanowni Państwo Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie na celu wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy nawiązał współpracę ze Związkiem HarcerstwaPolskiego. Zgłaszają się organizacje pozarządowe i lokalne samorządy z różnych krajów europejskich, które chciałyby zapewnić uchodźcomzakwaterowanie oraz udzielić wsparcia w znalezieniu pracy i nauce języka danego kraju.Organizacje te zapewniają transport autobusem do miejsca relokacji, pobyt w zależności…