Dodatek węglowy – przyjmowanie wniosków

Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że od dnia 18 sierpnia 2022 r. wnioski o dodatek węglowy można pobrać:

  • w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 12, w godzinach pracy Ośrodka, tj.
  • – poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 7.30 – 15.00
  • – środa w godzinach 7.30 – 16.30
  • – piątek w godzinach 7.30 – 13.30
  • – dodatkowy dyżur  w dniu 27.08.2022r. (sobota) –  w godzinach od 9.00 do 13.00
  • ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej – wzór do pobrania poniżej

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 33/ 879 17 15

UWAGA!
Przy składaniu wniosku prosimy podać numer konta bankowego, co przyśpieszy wypłatę świadczenia.

Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.