Fundusz alimentacyjny

Dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom, jest w pierwszej kolejności obowiązkiem wskazanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym członków ich rodziny, konstytucyjna zasada pomocniczości nakłada na państwo obowiązek wspierania jedynie tych osób ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji, wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów należy łączyć z działaniami zmierzającymi do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji.

Od 1 października 2008 r. ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wprowadzono Fundusz Alimentacyjny ( FA) w sytuacji, gdy dziecko nie otrzymuje należnych mu alimentów od rodzica. Aby otrzymać świadczenia z funduszu należy spełnić wymagania określone w w/w ustawie ( t.j.  Dz. U z 2021 r. poz 877).

Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wysokość oraz okres otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Kryterium dochodowe i zasady ustalania dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Prowadzone postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego.

Wymagane dokumenty i wnioski.

Wnioski do pobrania.