Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji.
GOPS w Spytkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony informacyjnej https://gopsspytkowice.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony informacyjnej https://gopsspytkowice.pl 


Dane teleadresowe jednostki:
GOPS w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 34-116 Spytkowice

tel. 338791715
email:pomocspołeczna@gopsspytkowice.pl
Adres strony internetowej podmiotu: https://gopsspytkowice.pl
Data sporządzenia aktualizacji:2021-11-04
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-04
Data publikacji strony internetowej: 2021-11-04 Strona informacyjna https://gopsspytkowice.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań GOPS,
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań GOPS

Ułatwienia na stronie informacyjnej https://gopsspytkowice.pl
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
  • focus wokół elementów nawigacyjnych
  • Skiplinki

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest Agnieszka Michałek – Śmieszkowicz
e-mail: pomocspołeczna@gopsspytkowice.pl 
Telefon: 338791715

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna
Siedziba Zakładu częściowo spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
W zakresie dostępności architektonicznej zapewniamy :
  1. możliwość obsługi osób na wózku inwalidzkim,
  2. budynek wyposażony jest w schodołaz,
  3. budynek posiada miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych,
  4. wewnątrz budynku znajduje się toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych
W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
zapewnienie komunikacji z Zakładem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik GOPS schodzi do interesanta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą.