Stypendia i zasiłki szkolne

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn.zm.) i uchwały nr XVII/119/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Spytkowice (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2012r. Poz. 572 ze zm), pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje w formie:

STYPENDIUM SZKOLNE

– stypendium szkolnego,

– zasiłku szkolnego.

I Osoby uprawnione:

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje:

– bezrobocie,
– niepełnosprawność,
– ciężka lub długotrwała choroba,
– wielodzietność,
– brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
– gdy rodzina jest niepełna.

2. Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są:

– uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
– wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
– rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
– pełnoletniego ucznia (uczeń może złożyć pełnomocnictwo uprawniające rodzica do złożenia wniosku w jego imieniu),
– dyrektora szkoły/kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty.

KRYTERIUM DOCHODOWE

W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 528 zł netto. Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (j.t. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1876 ze zm.).

Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej załącza się:

 1. zaświadczenia o wysokości dochodów  netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 2. decyzje ZUS,
 3. postanowienie sądu w przypadku pobierania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
 4. oświadczenie lub zaświadczenie o uzyskaniu  statusu  osoby bezrobotnej o pobieraniu zasiłku w Urzędzie  Pracy,
 5. oświadczenie lub zaświadczenie  w przypadku prowadzenia  pozarolniczej działalności gospodarczej,
 6. nakaz płatniczy (dochód miesięczny z gospodarstwa rolnego wynosi: 308,00 zł  z 1 ha przeliczeniowego) oraz w przypadku opłacania  składki KRUS – ostatnią wpłatę,
 7. oświadczenie  lub zaświadczenie  o dochodach w przypadku osiągania dochodów niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
 8. oświadczenie  o wysokości  dochodów uzyskanych z prac dorywczych,

Wnioski o przyznanie stypendium na dany rok szkolny składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach w dniach od 01.09- 15.09 danego roku.

Stypendia wypłacone  zostaną   przelewem  na wskazany rachunek bankowy rodziców lub pełnoletniego ucznia  po przedstawieniu  rachunków lub faktur potwierdzających  poniesione wydatki .

Formami  stypendium  szkolnego są:

 1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 2. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,
 3. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy naukowych.

Do wydatków można w szczególności zaliczyć: podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne, tornister (plecak szkolny), obuwie sportowe (max 2 pary dla ucznia w semestrze), stroje sportowe (max 2 szt. dla ucznia w semestrze), przybory do nauki zawodu, piórnik, artykuły szklone (np. bloki, kredki, pędzle, klej, flamastry, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówka, bibuła, kalkulator, bristol, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina), tusze do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od września do czerwca), multimedialne programy edukacyjne, komputer, dyktafon, oprogramowanie do komputera, części do komputera, biurko, krzesło do biurka, lampka, mundurki szkolne, odzież oraz inne artykuły wymagane w zależności od profilu szkoły i niezbędne do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, basen (strój kąpielowy, klapki), uczestnictwo w zajęciach w celu podniesienia sprawności fizycznej, kursy dokształcające w zakresie programu nauczania oraz kursy językowe, wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych, w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych – pokrycie kosztów zakwaterowania (internat, bursa, kwatera prywatna) oraz transport do szkoły środkami komunikacji zbiorowej (w postaci biletów).

Dokumenty potwierdzające zakup, faktury, rachunki muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne”, „sportowe”.

ZASIŁEK SZKOLNY

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.