Przeciwdziałanie przemocy

Zjawisko przemocy

Przemoc w rodzinie była i jest obecna we wszystkich społeczeństwach bez względu na panujący ustrój polityczny czy też poziom rozwoju gospodarczego. Występuje często i przybiera najróżniejsze formy. W Krajowym Programie Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie przyjęto następującą definicję przemocy w rodzinie: „Przemoc domowa, zwana też przemocą w rodzinie, jest to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie, skierowane przeciw członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste powodujące cierpienie i szkody”.

Termin przemoc w rodzinie jest na tyle ogólny, że do bardziej szczegółowych analiz, konieczne jest uwzględnienie typu relacji w jakiej występuje, stąd wyróżnić można:

  • przemoc rodziców wobec dziecka,
  • przemoc wobec partnera w związku,
  • przemoc wobec osób starszych.                 

Wspólne elementy występujące w różnych określeniach przemocy są następujące:

przemoc dotyczy relacji z bliskimi, w której istnieje nierówny układ sił,

dochodzi do wykorzystywania władzy i siły fizycznej przez silniejszego nad słabszym

obie strony traktują siebie przedmiotowo

spoiwem związku jest lęk ofiary i manipulowanie tym lękiem przez sprawcę, bez liczenia się z prawami, potrzebami i pragnieniami ofiary, w celu jej kontrolowania i posiadania.

Najczęściej wyróżnia się następujące formy przemocy:

  • Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem, niosącym ryzyko uszkodzenia ciała czy zdrowia.
  • Przemoc psychiczna występuje często i jest trudna do udowodnienia. Niszczy poczucie własnej wartości i godności, a same ofiary mówią, że jest bardziej raniąca niż fizyczne znęcanie się. Przemoc psychiczna przejawia się poprzez zastraszanie, emocjonalne wykorzystywanie, manipulowanie poczuciem winy itp.
  • Przemoc seksualna jest rozpoznawana rzadziej niż przemoc fizyczna. Do niedawna nie mówiło się w kontekście relacji małżeńskich o przemocy seksualnej. Użycie siły do wymuszenia współżycia seksualnego było prawnie i społecznie sankcjonowane. Przemoc seksualna współwystępuje z fizycznym i psychicznym znęcaniem się, groźbami użycia siły, lub emocjonalnym szantażem.
  • Zaniedbywanie rozumiane jest najogólniej, jako niezapewnienie lub uniemożliwienie zaspokojenia potrzeb jednostce zależnej. Jest zjawiskiem obejmującym bardzo szeroką skalę zachowań. Może dotyczyć zarówno działań nieświadomych jak i świadomej niemożności działania.
  • Coraz częściej spotykamy się również z pojęciem przemocy ekonomicznej, którą rozumiemy poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny itp.

Skutki doświadczania przemocy:

1. Zespół stresu pourazowego (PTSD) –  należy do zaburzeń lękowych, które rozwijają się na skutek przeżycia przerażającego zdarzenia zagrażającego życiu, w tym szczególnie doświadczenia przemocy z okresu wczesnodziecięcego. Osoby cierpiące na zespół stresu pourazowego mają intensywne, niepokojące myśli i uczucia związane z traumą. Z reguły unikają miejsc, osób i rzeczy, które przypominają im o dramatycznych zdarzeniach. Nie mogą zapomnieć krzywdzących przeżyć i muszą się z nimi mierzyć ponownie poprzez retrospekcje lub koszmary. Często odczuwają smutek, przygnębienie, strach lub złość.

2. Depresja –  stan, który najczęściej objawia się poczuciem smutku, obniżonym nastrojem, brakiem chęci do działania oraz negatywnym postrzeganiem rzeczywistości. Pierwsze objawy depresji często pozostają niezauważone przez nas samych i naszych bliskich.

3. Syndrom wyuczonej bezradności – stan  poddania się, nie podejmowanie działania.  Wynika z przekonania, że cokolwiek się zrobi nie będzie to miało znaczenia dla zmiany sytuacji. Przejawia się w biernym znoszeniu przez ofiarę zachowań krzywdzących, pomimo że czasem ma świadomość, że zachowania te są bezprawne, naruszają prawa osobiste i normy społeczne.

Zobacz także:

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Spytkowice na lata 2015 – 2025

Gdzie szukać pomocy

Zespół Interdyscyplinarny