Dom Seniora

Wójt Gminy Spytkowice oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach informują, że 30 stycznia 2023 r. rozpocznie się nabór osób chętnych do udziału w zajęciach realizowanych w Domu Seniora w Bachowicach. Rekrutacja potrwa do dnia 8 lutego 2023 r.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Gminnym  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, pok. nr 7 lub pod numerem telefonu 33/879 17 15.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy w Spytkowicach oraz stronie internetowej i w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach.

 • Dom Seniora w Bachowicach, przy ul. Stefczyka 81 jest ośrodkiem zapewniającym wsparcie i opiekę osobom sprawnym, wymagającym częściowej pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych, które:
 • są nieaktywne zawodowo,
 • ukończyły 60 rok życia,
 • posiadają miejsce stałego zamieszkania na terenie Gminy Spytkowice.
 •  Dom Seniora w Bachowicach oferuje:
 • rehabilitację,
 • opiekę pielęgniarską,
 • zajęcia wspomagające aktywność,
 • ciepły posiłek,
 • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i lekarskich,
 • kontakt ze specjalistami z różnych dziedzin na życzenie Seniorów.
 • Prawo pobytu uczestników w Domu Seniora w Bachowicach przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez podmiot kierujący tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach, na wniosek osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
 • Do  Domu Seniora w Bachowicach przyjmowane są osoby wyrażające gotowość do regularnego uczestnictwa według następującej kolejności:
 • samotne w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, tj. osoby samotnie gospodarujące, niepozostające w związku małżeńskim i nieposiadające wstępnych ani zstępnych,
 • samotnie gospodarujące w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, tj. osoby , które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe, których rodzina zamieszkuje poza terenem Gminy Spytkowice,
 • osoby, których rodzina mieszka na terenie Gminy Spytkowice oraz osoby pozostające w związku małżeńskim.
 • Pierwszeństwo mają osoby, których :
 • dochód nie przekracza 300% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 776zł na osobę samotnie gospodarującą, 600zł na osobę w rodzinie,
 • zadeklarowały pełną formę uczestnictwa.
 • Pobyt w  Domu Seniora w Bachowicach jest odpłatny i stanowi dochód gminy. Miesięczna odpłatność obejmuje koszty wyżywienia w formie obiadu. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Seniora w Bachowicach określi Uchwała Rady Gminy Spytkowice.

Dokumenty rekrutacyjne: