Dodatek węglowy

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że w dniu 11 sierpnia 2022 r. Prezydent podpisał ustawę o dodatku węglowym, który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Ustawa wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

Realizatorem zadania w Gminie Spytkowice będzie Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej, a szczegółowe informacje dotyczące terminów i sposobów składania wniosków oraz wzór wniosku będą dostępne na stronach internetowych Urzędu Gminy w Spytkowicach oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach.

Podstawowe informacje o dodatku węglowym zawarte w ustawie:

Komu będzie przysługiwał?
Dodatek węglowy – jako wsparcie w związku z rosnącymi cenami na rynku energii – będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa,
  • piec kaflowy na paliwo stałe

o ile są zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunek konieczny:
Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Kwota dodatku:
Dodatek węglowy będzie wynosił 3000 zł i będzie przyznawany jednorazowo.

Ostateczny termin składania wniosków:
Termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego upływa 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wzór wniosku:
Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii.

Ważne!!!
Wnioski o dodatek węglowy będzie można składać dopiero po wejściu w życie ustawy i opublikowaniu rozporządzenia określającego wzór wniosku.