Zespół Interdyscyplinarny

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Spytkowice  został powołany Uchwałą Nr VI/28/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011r.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom  lub rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

Podstawy Prawne programu:
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – określa zadania organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, zasady postępowania wobec osób doznających przemocy w rodzinie oraz zasady postępowania wobec sprawców przemocy

krajowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie- określa zadania w zakresie zapewnienia ochrony i udzielania pomocy ofiarom, prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Szczegółowe cele i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

Celami szczegółowymi są:

 • poprawa skuteczności działań instytucji uprawnionych do przeciwdziałania przemocy,
 • określenie kompetencji instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • wypracowanie wspólnej płaszczyzny w podejmowaniu działań naprawczych,
 • efektywne reagowanie instytucji pomocowych na sytuacje kryzysowe jako potencjalne i realne zagrożenia dla funkcjonowania rodzin, w tym efektywna pomoc w sytuacjach przemocy, zaniedbań wobec dzieci i osób starszych,
 • szybkie i skuteczne wdrażanie zaplanowanych działań.

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy:

 • diagnozowanie problemu przemocy rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy domowej;

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Zespołem Interdyscyplinarnym kieruje  Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, który  powołuje Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów  związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

1)     Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach
2)     Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3)     Placówek oświatowych Gminy Spytkowice
4)     Posterunku Policji w Spytkowicach
5)     Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Wadowicach
6)     Organizacji pozarządowej z gminy Spytkowice
7)      Służby zdrowia – Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, służby zdrowia. W skład grup roboczych mogą także wchodzić kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodziny, dokumentowanie podejmowanych działań i ich efektów. Sprawy związane z przemocą w rodzinie można zgłaszać bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w każdej instytucji wchodzącej w skład zespołu. 

Zobacz także:

Przeciwdziałanie przemocy