Program „posiłek w szkole i domu” – rok 2023

Gmina Spytkowice realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.
Ze środków przekazywanych w ramach Programu Gmina udziela wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy (tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 552 zł, a w przypadku rodzin, kwoty 1200 zł na osobę), osobom
i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

W 2023 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 39 064,00 zł.

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu „ w 2023 r. wynosi 116 500,00