Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – informacja ogólna

y do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Spytkowicach, osobiście – w pokoju 5 lub poprzez wiadomość e-mail: pomocspoleczna@gopsspytkowice.pl, do 14.11.2023 r.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 879 17 15.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków dla gmin do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Termin składania wniosków dla gmin to 16.11.2023 r.

Zgodnie z warunkami Programu głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, poprzez umożliwienie tym osobom uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej,
tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą
z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym  zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą
z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek
i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.  Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby
z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Adresaci programu:

1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności

 lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Członkowie rodzin osób
z niepełnosprawnościami i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy uzyskali
w ramach Programu usługi opieki wytchnieniowej, zwani są dalej „uczestnikami Programu”.

2. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą
z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

3. Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

4 . Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.

5. Na potrzeby realizacji Programu za opiekuna osoby z niepełnosprawnością uznaje się opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności (w tym opiekuna sprawującego opiekę w ramach rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka).

Program jest realizowany w dwóch formach:

1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:

 1. za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby
  z niepełnosprawnością,
 2. w ośrodku wsparcia,
 3. w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego
  w formie dziennej,
 4. w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.),
 5. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. b-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,
 6. za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu , spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240);

2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego:

 1. za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby
  z niepełnosprawnością,
 2. w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym (z wyłączeniem dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności),
 3. w ośrodku wsparcia,
 4. w rodzinnym domu pomocy,
 5. w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego
  w formie pobytu całodobowego,
 6. w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 7. w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. b-g, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,
 9. za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Limit godzin do wykorzystania dla 1 uczestnika w ramach pobytu dziennego wynosi nie więcej niż 240 godzin na rok, a w przypadku pobytu całodobowego nie więcej niż 14 dób w roku.

Usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu są bezpłatne dla uczestników.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2024
i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024.

Informacje nt. Programu znajdują się na stronie Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Program realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaplanował kwotę 190 mln zł