Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie Ministerstwa Rodzinyi Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego rozpoczyna realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 dla 5 mieszkańców Gminy Spytkowice posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi w/w orzeczenie.

Usługa opieki wytchnieniowej przysługuje w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Realizacja w/w Programu polega na świadczeniu usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego dla mieszkańców gminy Spytkowice w placówce zapewniającej całodobową opiekę, osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Centrum Opieki „TriVita” Porąbka, ul. Krakowska 1, wpisanej do rejestru Wojewody Śląskiego pod pozycją PSII.9420.1.2.2016 lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinie gminy realizującej Program przez maksymalnie 14 dni.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej Ośrodek bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. W pierwszej kolejności uwzględni potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu wskazane jest złożenie oceny ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów ocen – skali FIM ( załącznik nr 3), uzupełnionej przez lekarza rodzinnego / lekarza rehabilitacji medycznej / fizjoterapeutę / pielęgniarkę.

Przed kwalifikacją Uczestnika do Programu zostanie przeprowadzona analiza sytuacji rodzinnej, która będzie miała również znaczący wpływ na decyzję o zakwalifikowaniu do usługi opieki wytchnieniowej.

Zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie niżej wymienionych dokumentów do dnia 31.07.2023 r.: pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną za pomocą systemu platformy ePUAP lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12 –  w kopercie z dopiskiem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Osoby, które złożą wniosek po tym terminie (i spełnią warunki uczestnictwa) zostaną wpisane na listę rezerwową.

Informacje dotyczące udziału w Programie można uzyskać pod numerem telefonu: 33 8791 715.

Jednocześnie informujemy, iż szczegóły Programu zawarte są pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa—edycja-2023

Wymagane dokumenty:

2.  Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej.