Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego rozpoczyna realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 dla 5 mieszkańców Gminy Spytkowice posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi w/w orzeczenie.

Usługa opieki wytchnieniowej przysługuje w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

W roku 2024 realizacja w/w Programu polega na świadczeniu usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców gminy Spytkowice w formie pobytu całodobowego, za uprzednią zgodą gminy w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez maksymalnie 14 dni.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej Ośrodek w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

GOPS Przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami. Przed kwalifikacją Uczestnika do Programu zostanie przeprowadzona analiza sytuacji rodzinnej, która będzie miała również znaczący wpływ na decyzję o zakwalifikowaniu do usługi opieki wytchnieniowej.

Zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie niżej wymienionych dokumentów:pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną za pomocą systemu platformy ePUAP lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12 –  w kopercie z dopiskiem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

Nabór zgłoszeń przyjmowany jest w trybie ciągłym aż do wyczerpania limitu miejsc.

Bliższe informacje na temat w/w pomocy można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, pok. nr 5 lub pod nr telefonu 33 8791 715 wew. 22 – osoba do kontaktu Justyna Jędrocha

Jednocześnie informujemy, iż szczegóły Programu zawarte są pod adresem: Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wymagane dokumenty:

1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – Załącznik nr 7 do Programu – pobierz,

2.  Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej,

3. Ankieta kwalifikacyjna do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 – pobierz,

4. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – Załącznik nr 12 do Programu – pobierz,

5. Klauzula informacyjna w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 – pobierz.

Ewentualne dodatkowe wymagane załączniki są wskazywane bezpośrednio przez GOPS w Spytkowicach.