Becikowe – gminne

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

Jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia dziecka zwane dalej świadczeniem w wysokości 1.000 zł na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, a w przypadku urodzenia dwojga dzieci podczas jednego porodu jednorazowe świadczenia w wysokości 1.000 zł na każde dziecko. Natomiast w przypadku urodzenia trojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu jednorazowe świadczenie pieniężne przyznaje się w wysokości 2.000 zł na każde dziecko.

Jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednemu z rodziców dziecka posiadającemu pełne prawa rodzicielskie, zamieszkałemu na pobyt stały na terenie Gminy Spytkowice, niezależnie od wysokości dochodów.

Jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia dziecka może zostać wypłacone z tytułu urodzenia dziecka tylko jeden raz.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka (Załącznik 9)  składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Załączniki: