Prawa osób których dane dotyczą

Zarządzenie Nr 2/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach z dnia 01.07.2020r. w sprawie ustanowienia i wprowadzenia Procedury realizacji praw osób, których dane dotyczą w

Na podstawie: art. 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) zarządzam, co następuje:
§1
Ustanawia się i wprowadza w życie Procedurę realizacji praw osób, których dane dotyczą, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zobowiązuje się wszystkich pracowników oraz współpracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach do zapoznania się oraz stosowania przyjętych postanowień Procedury.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

Załącznik do zarządzenia