Gdzie szukać pomocy

Gdzie szukać pomocy?

Prawny obowiązek reagowania na przemoc

Jakość przeciwdziałania przemocy w rodzinie zależy w dużej mierze od świadomości – wiedzy lokalnej społeczności o złożoności tego zjawiska. W szczególności ważne jest to jak środowisko, sąsiedzi, rodzina reagują na przemoc z która mogą się stykać. Warto przypomnieć, iż przepisy prawa obligują do reagowania w określony sposób.

Konieczność reagowania na przemoc w rodzinie, wynika z art. 304 Kodeksu postępowania karnego. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, a takim jest znęcanie się nad bliską osobą zgodnie z art 207 Kodeksu karnego, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.

Natomiast osoba, która posiądzie wiedzę o ciężkim przestępstwie popełnianym wobec dziecka ma nie tylko społeczny, ale też prawny obowiązek zawiadomienia o tym fakcie organów ścigania. Kodeks karny mówi, że kto mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego między innymi w art. 156 – spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, art. 197- zgwałcenie lub wymuszenie do poddania się innej czynności seksualnej, art. 198 – seksualne wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności innej osoby, art. 200 – obcowanie płciowe z osobą małoletnią lub doprowadzenie jej do poddania się czynnościom seksualnym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 240).

Kwestie tą reguluje również w art. 12 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Oczywiście pracownicy instytucji pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, sądów i innych instytucji pomocowych w szczególny sposób winni reagować na przejawy stosowania przemocy domowej. Zgodnie z artykułem art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ust. 1 osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Zawiadomienie o podejrzeniu stosowania przemocy zawsze powinno wynikać z troski o osobę doświadczającą przemocy, szczególnie jeśli ofiarą przemocy jest dziecko, osoba niepełnosprawna lub osoba w podeszłym wieku.

Stosowanie przemocy wobec bliskich jest przestępstwem!/art. 207 Kodeksu Karnego/

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Spytkowice  funkcjonuje od lutego 2011 roku.  W ramach Programu działa Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach, który oferuje pomoc w postaci:

– pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej w każdy wtorek w godzinach od 12.00 do 19.00

– specjalistycznej pracy socjalnej dla osób doznających przemocy codziennie w godzinach pracy Ośrodka

Kierowanie na poszczególne konsultacje i uzgadnianie terminów wizyt za pośrednictwem pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach.

Osoby doświadczające przemocy domowej, mogą uzyskać pomoc dzwoniąc również na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia 0/801-120-002 który aktywny jest: od poniedziałku do soboty w godz. 8.00- 22.00, w niedziele i święta – w godz. 8.00- 16.00, więcej na stronie Niebieskiej Linii: www.niebieskalinia.info

Inne Instytucje świadczące pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie małopolskim

Andrychów
Ośrodek Wspierania Rodziny
Metalowców 10
34-120 Andrychów
tel. (0-33) 875-24-29
(0-33) 875-47-05 (telefon interwencyjny)
e-mail: mst@owr.andrychow.pl
http://www.owr.andrychow.pl/

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

 •   konsultacja psychologiczna,
 •   diagnoza psychologiczna,
 •   terapia indywidualna dzieci,
 •   terapia grupowa dzieci,
 •   grupa socjoterapeutyczna,
 •   konsultacje wychowawcze,
 •   terapia indywidualna dorosłych,
 •   nocleg,
 •   pomoc prawna.

Kraków
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Radziwiłłowska 8b
31-026 Kraków
tel. (012) 421-82-42, 421-69-76

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

 •   konsultacja psychologiczna,
 •   diagnoza psychologiczna,
 •   zajęcia grupowe,
 •   hostel,
 •   grupa wsparcia,
 •   pomoc prawna.

Ośrodek świadczy również pomoc psychiatryczną. Pomaga głównie matkom z dziećmi, zagrożonym przemocą. Oferuje przede wszystkim pomoc doraźną.

Kraków
Ośrodek Terapii i Poradnictwa Rodzinnego
Krakowiaków 2
31-962 Kraków
tel. (012) 644 05 08, 0602 220 199
e-mail: otipr.krakowiakow@vp.pl, otipr@sdn.org.pl
www.otipr.sdn.org.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnień.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

 •    konsultacje psychologiczne i pedagogiczne,
 •    terapia indywidualna dorosłych,
 •    terapia grupowa dorosłych,
 •    terapia indywidualna dzieci i młodzieży,
 •    grupa socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży,
 •    konsultacje wychowawcze,
 •    “Szkoła dla rodziców” – Trening Umiejętności Wychowawczych,
 •    terapia rodzinna,
 •    pomoc socjalna,
 •    grupa wsparcia dla dorosłych,
 •    pomoc dzieciom w nauce, bezpłatne korepetycje udzielane przez wolontariuszy,
 •    porady prawne w zakresie procedur przeciwdziałania przemocy oraz postępowania w sprawach nieletnich, a także prawa karnego.

Placówka współpracuje z innymi podmiotami, których zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

Nowy Sącz
Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Śniadeckich 10a
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 449-04-94, (018) 449- 04-90
faks (018) 449-07-35
e-mail: soikdi@op.pl
www.soik.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków, komputera/Internetu.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

 •    konsultacja psychologiczna,
 •    diagnoza psychologiczna,
 •    terapia indywidualna i grupowa dzieci,
 •    nocleg,
 •    konsultacje wychowawcze,
 •    terapia indywidualna i grupowa dorosłych,
 •    grupa wsparcia,
 •    grupa kształtująca umiejętności wychowawcze,
 •    pomoc prawna.

Placówka dysponuje pokojem przesłuchań dzieci.

Zobacz także:

Przeciwdziałanie przemocy