Programu Asystent Rodziny na 2021 r.

Gmina Spytkowice w roku 2021 otrzymała środki z Funduszu Pracy w ramach „Programu Asystent Rodziny na 2021 r.”  z których asystent rodziny otrzymał jednorazowy dodatek
w wysokości 1580zł.

Głównym celem programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, które polegają realizacji wsparcia, o którym mowa w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pozostawanie w gotowości przez asystenta rodziny do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikających z art. 8 ust 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wysokość dofinasowania w 2021r. wynosi 1500 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2021 r. wynosi 1890,79zł.