Program „posiłek w szkole i domu” – rok 2024 – aktualizacja

Gmina Spytkowice realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, który został ustanowiony Uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. r. (M. P. z 2023 r. poz. 881).

Działania w ramach Programu realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Dotacja celowa przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „ Moduł dla osób dorosłych”.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 200% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej (tj. dla osoby samotnie gospodarującej
1 552 zł, a w przypadku rodzin, kwoty 1200 zł na osobę).

W 2024 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 72 161,00 zł.

Data podpisania umowy na dofinansowanie zadania – 29 styczeń 2024 r.
Data podpisania aneksu do umowy na dofinansowanie zadania – 26 czerwca 2024 r.

Przewidywane środki własne ujęte w budżecie Gminy Spytkowice to 80 436,00 zł.

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu„ w 2024 r. wynosi 152 597,00 zł.