Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Spytkowice w roku 2024 pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego
w wysokości 38 556 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych) na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 537) albo
  4. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności  (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji i zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach realizuje program nad osobami wymienionymi w pkt 2  w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa
w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami..

Korzystanie z usługi opieki wytchnieniowej jest bezpłatne.

Wysokość dotacji wynosi 38 556 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2024 r. wynosi 38 556 zł.

Data podpisania umowy na dofinansowanie zadania – 4 marca 2024 r.