Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w roku 2024

Gmina Spytkowice w roku 2024 otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej
w wysokości 99 034 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści cztery złote) w tym kwotę:

1) 77 008 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy osiem złotych) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej;

2) 22 026 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia sześć złotych) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2023

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

Wysokość dotacji wynosi 99 034 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2024 r. wynosi 1 493 976 zł. Data podpisania umowy na dofinansowanie zadania – 6 marca 2024 r.