Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w roku 2023

Gmina Spytkowice w roku 2023 otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym kwotę:

1) 69 415 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta piętnaście złotych) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej;

2) 18 595 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z roku 2023.

Dotacja jest przeznaczona na wydatki bieżące Ośrodka z wyłączeniem wydatków majątkowych, a jej celem jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3,4,14,19 i 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość dotacji wynosi 88 010 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2023 r. wynosi 1 150 000 zł.