Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Zwracamy się do osób zainteresowanych udziałem w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 o zgłoszenie takiej potrzeby do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach, osobiście – w pokoju 5 lub poprzez wiadomość e-mail: pomocspoleczna@gopsspytkowice.pl, do 09.11.2022 r. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 879 17 15. Szczegóły poniżej.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków dla gmin do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Termin składania wniosków dla gmin to 10.11.2022 r.

Gmina Spytkowice reprezentowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach realizuje od stycznia 2022 roku Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” i przygotowuje wniosek do kolejnej edycji Programu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Program realizowany jest w dwóch formach:

1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

ośrodku wsparcia,

innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,

domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo – mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc.

2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

ośrodku wsparcia,

ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,

domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo – mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc.

Limit godzin do wykorzystania dla 1 uczestnika w ramach pobytu dziennego wynosi 240 godzin na rok, a w przypadku pobytu całodobowego 14 dni w roku.

Usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu są bezpłatne dla uczestników.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia

o zgłoszenie takiej potrzeby do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach, osobiście – w pokoju 5 lub poprzez wiadomość e-mail: pomocspoleczna@gops.spytkowice.pl, do 09.11.2022 r. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 879 17 15

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023

i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchniowa” – edycja 2023.

Informacje nt. Programu znajdują się na stronie Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Program realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaplanował kwotę 150 mln zł.