Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Opieka Wytchnieniowa 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach  informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków dla gmin do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Spytkowice reprezentowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach przygotowuje wniosek do  Programu – edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

•             dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

•             osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Usługi  w zakresie opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania nad nią całodobowej opieki.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą która:

  • ma niepełnosprawność sprzężoną/ złożoną (co najmniej dwie przyczyny niepełnosprawności) lub
  •  wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 orzeczenia: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji )

lub

  • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno – wychowawczego czy internatu.

Usługi opieki wytchnieniowej przyznane w ramach Programu są bezpłatne dla uczestników. 

Program realizowany jest w dwóch formach

  1. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej; ośrodku wsparcia; innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy; domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę uchwały (maksymalnie 240 godzin usługi opieki wytchnieniowej na 1 uczestnika).
  2. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodku wsparcia; ośrodku/placówce wpisanym do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym; innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy.; domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę uchwały (maksymalnie 14 dni na jednego uczestnika)

Dokumenty do pobrania:

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Program realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 60 000 000,00 zł.