Program Opieka 75+ – edycja 2023

Gmina Spytkowice w roku 2023 otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach Programu „Opieka 75+” na rok 2023 – dofinansowanie organizacji usług opiekuńczych
w gminie.

 

Celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi zgodnie
z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej), lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  1. Zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku, stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
  2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.
  3. Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
  4. Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Środki finansowe z programu będą przeznaczone na:

a)   dofinansowanie do usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były   świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2023;

b)  dofinansowanie do usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2022 te usługi nie   były świadczone (osoby nowe);

c)   dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych dla osób w wieku  75 lat i więcej.

 

Wysokość dotacji wynosi 23 315 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2023 r. wynosi 38 858,33 zł.