Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Asystent osoby niepełnosprawnej 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków dla gmin do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Spytkowice reprezentowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach aplikuje do  Programu – edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w żuciu społecznym dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dzieckaw procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:

a) o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub

b) o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym albo

c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu

wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce

załatwianiu spraw urzędowych;

korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Szczegółowy zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu określa załącznik nr 9 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu są bezpłatne dla uczestników.

Bliższe informacje dotyczące Programu  można uzyskać pod numerem telefonu: 33/ 879 17 15  wew. 23 lub 24 .

Dokumenty do pobrania:

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Program realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.