Informacja dla mieszkańców Gminy Spytkowice dotycząca świadczenia za przyjęcie uchodźców z Ukrainy

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości świadczenia przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 605) wysokość świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy została określona w wysokości 40 zł za osobę dziennie.

Powyższe świadczenie przysługuje osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu. Do wniosku należy dołączyć „kartę osoby przyjętej do zakwaterowania”.

Wnioski można składać jednorazowo za cały okres zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy lub za okresy krótsze, jednak nie częściej niż raz na 30 dni.

UWAGA!  Specustawa nie obejmuje obywateli Ukrainy posiadających zezwolenie na pobyt stały/czasowy, oraz którzy posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, status uchodźcy ochronę uzupełniającą zgodę na pobyt tolerowany. Takie osoby są objęte ustawą o cudzoziemcach.

Wnioski należy składać:

– w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12 lub

– na skrzynkę e-PUAP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach  pod warunkiem posiadania elektronicznego podpisu, przez co rozumie się kwalifikowany podpis elektroniczny, profil zaufany.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

Do pobrania: