Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2023 roku

1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, tzw. tarcza energetyczna
w 2023. Zgodnie z tą ustawą osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, mogą otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r.

O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023.  Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

  • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
  • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB do dnia 21.12.2022r. albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy
  • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód
z 2021r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

Jak otrzymać dodatek do gazu:

  • Termin składania wniosku: nie później niż do 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
  • Wniosek można składać: osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
    w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12 pok. nr 6, w godzinach pracy ośrodka lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub drogą elektroniczną (ePUAP) lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej (mObywatel – w momencie uruchomienia usługi przez ministra właściwego do spraw informatyzacji).

Informujemy, że wnioski składane drogą elektroniczną przez system epuap wraz
z załącznikami muszą być podpisane za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. Wnioski, które nie posiadają wymaganych podpisów pozostaną bez rozpatrzenia.

  • do wniosku należy dołączyć fakturę, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty
  • wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku
  • przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – informacja o rozstrzygnięciu sprawy zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku

§ Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 poz.2687)

Formularz wniosku o refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych: https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/